Начало Форма за контакти Карта на сайта facebook plus.google

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Настоящите Общи Условия се прилагат за ремонт на автомобилна електроника, както и доставката на изделия вече възстановени от нас и резервни части, всички които са в съответствие със споразумението, сключено между нас и наредителя. Настоящите Общи Условия са приложими към всяка оферта, договор и заявка към Софтелектроник, за извършване на услуги и / или за продажба на стоки, които  включват също софтуер.
2 . Нашите Общи Условия се прилагат изцяло; ние няма да приемаме никакви условия от наредителя, които противоречат или се отклоняват от нашите Общи Условия , освен ако и доколкото Софтелектроник е изразил съгласие, и то в писмена форма, надлежно подписани от упълномощен представител на Софтелектроник. Нашите общи бизнес условия ще важат също така, ако трябва да изпълним услуги без никакви резерви, като  сме запознати с всички условия от наредителя противоречащи или отклоняващи се от нашите условия.
3 . Нашите Общи Условия важат за потребители, както и за компании, освен ако съответната клауза не трябва да показва някакво диференциране.

Начало на заявката
Писмено потвърждение от Софтелектроник на поръчката се счита за начало на услугата.

Диагностика , демонтаж / монтаж на устройството
1. Диагностика и описание на проблема са задължителни. Правилна диагностика е отговорност на клиента!
2 . Софтелектроник не носи отговорност за неправилна употреба , включително демонтаж / монтаж на устрйството от и в превозното средство или каквито и да е разходи, понесени вследствие на посочените операции
3 . Софтелектроник не носи отговорност, ако причината / причините за повредата / повредите в устройството не е / не са отстранени. Това отново ще предизвика повреда,  дори и след нашия ремонт!

 

Изпращане и опаковане
1. Клиентите винаги плащат реалните транспортни разходи и в двете посоки - от клиента до Софтелектроник и обратно .
2 . Разходите за доставка се изчисляват по обем / тегло на пратката и държавата на подателя.
3 . Софтелектроник предоставя на всеки клиент  инструкции за особено опаковане и  експедиране на устройство за ремонт .
4 . При никакви обстоятелства Софтелектроник са отговорни, ако устройство изпратено за ремонт, бъде загубено или физически е повредено по време на транспортиране. Опаковайте безопасно и сигурно според нашите инструкции за опаковане и експедиране .
5 . Софтелектроник няма да приема устройство за ремонт, ако инструкциите за опаковане и транспортиране не са спазени! Устройството за ремонт трябва да бъде придружавано от данни за контакт и описание на повредата!

 

Доставка , условия на доставка и на предоставяне на услуги
1. Времето на доставка и обработка започва с получаване от Софтелектроник на данните, стоките и / или уредените плащания, необходими за изпълнение на поръчката / договора. Срокът за доставка офертиран от Софтелектроник е изчисление, който се спазва от Софтелектроник, доколкото е възможно. Софтелектроник не носи отговорност за никакви щети, причинени от забавяне на доставката на стоки или изпълнение на услуги. Софтелектроник имат правото да извършват частични пратки на продаваните стоки. Клиентът е задължен да приеме доставените стоки и, ако е било също договорено Софтелектроник да извърши услуги, трябва също да предложи на Софтелектроник всякаква възможност и сътрудничество за осъществяване на това. Ако клиентът действа в нарушение на това задължение, тези стоки ще се съхраняват за сметка и риск на клиента. Клиентът заплаща на Софтелектроник всички допълнителни разходи за доставка , съхранение и застраховка, както и всякакви други разходи, направени заедно с всяка загуба, възникваща във връзка с такъв пропуск или отказ. Доставката на стоки ще се извършва както е според посочените условия, освен ако не е договорено друго между страните в писмена форма. От момента на доставка, рискът от загуба или повреда се прехвърля на клиента, дори ако правото на собственост върху стоки не е още прехвърлено.

2 . Конкретни данни по отношение на крайните срокове за ремонт се основават на изчисления и следователно нямат съществено задължителен характер. В случай, че конкретно са договорени срокове за доставка и тези бъдат база за подаване на поръчката, същите ще бъдат удължени в случай на мерки ( намиращи се ) в сферата на индустриални спорове, по-специално стачки и локаут, както и в случай на непредвидени пречки, които стоят извън всичко, което бихме си пожелали, като например природни бедствия, оперативни увреждания, забавяне на доставката на основни материали, доколкото такива пречки са от съществено влияние и това явно по отношение на предмета на доставка. Същото важи, ако клиентът не спазва задължението си да сътрудничи . Срокът на ремонта се предоставя, ако до изтичането му предметът на ремонт не бъде готов за вземането му от наредителя, съответно за изпращането му .


Запазване на собственост и правото на залог
Софтелектроник запазва собствеността върху всички доставени стоки или стоки, които трябва да се доставят на клиента, докато Софтелектроник не получи пълното изплащане по продажната цена на стоката, таксите за всички услуги осъществени по отношение на всяка поръчка / договор, сключена / сключен с клиента, както и всички други разходи, щети или лихви в резултат на нарушение от страна на клиента на всяка такава поръчка / договор. Всички разходи, направени от Софтелектроник в обработката на такива стоки, се заплащат от клиента .


Цени и условия на плащане
Освен ако не е договорено друго в писмен вид, доставките ще бъдат направени от Софтелектроник по цените, определени от Софтелектроник и в сила на датата на приемане на поръчката. Всички цени офертирани от Софтелектроник са без български ДДС, евентуални износни или вносни мита, спедиторски разходи, разходи за застраховка и всички необходими такси за монтаж. Софтелектроник си запазва правото да коригира цените на услуги и / или стоки, от време на време .
Разходите за ремонт се изчисляват след като бъдем информирани къде и какъв е проблемът . В най-често срещаните случаи разходите за ремонт се изчисляват в момента на получаване историята на проблема и диагностичните кодове за грешки / сканирано копие на диагностичен доклад. Плащането е след ремонт преди изпращане!
За клиенти извън Европейския съюз всички мита, данъци и такси се добавят към общата стойност на ремонта . Тези нежелани разходи могат да бъдат избегнати или сведени до минимум, ако бъдат спазени нашите инструкции за опаковка стъпка по стъпка.
Софтелектроник не носи отговорност за каквито и да е мита, данъци и такси, които клиентът може да бъде принуден да заплати в страната си при получаване обратно на своето ремонтирано устройството.


Рекламации
При получаване на стоки и / или услуги, клиентът е длъжен да инспектира стоките и услугите за дефекти и недостатъци и да гарантира, че доставените стоки са годни за целта, за която са предназначени да бъдат използвани, както и че услугите съответстват на целта на съответната поръчка / договор. В случай, че клиентът инсталира стоката независимо по какъв начин преди извършване на гореспоменатите тестове, клиентът прави това за свой ​​собствен риск. Видими дефекти трябва да бъдат докладвани на Софтелектроник в писмен вид в рамките на един работен ден след датата на получаване на стоките в помещенията на клиента или от датата на завършване на услугите . Дефекти, които не са видими при получаване, включително дефекти, които са удостоверени или може да се докажат с помощта на посочените по-горе тестове, които трябва да се проведат преди монтаж на стоките, трябва да бъдат докладвани на Софтелектроник в рамките на един работен ден след откриването или в рамките на един работен дни след като клиентът е трябвало да открие такива дефекти.
Ако устройство изпратено за ремонт се диагностицира като дефектно, но все пак се установи, че е в работно състояние след нашите тестове, клиентите заплащат всички транспортни разходи, включително 100лв. такса инспекция!


Гаранция
Софтелектроник гарантира правилното функциониране на доставените стоки, доколкото те се използват правилно от страна на клиента. В случай, че устройството се случи да бъде дефектно в рамките на гаранционния период и Софтелектроник са били уведомени за това в съответствие с предишната точка  ( " Рекламации " ), Софтелектроник ( по своя преценка ) ще бъдат задължени само да поправят дефекта безплатно, да бъде поправен, или осигурят частите, които са нобходими за ремонт или подмяна.  Ако Софтелектроник намерят ремонта или подмяната на стоки за невъзможни  ( вече ), Софтелектроник имат право да кредитират цената, получена за стоките и / или услугите, без да носи отговорност за допълнителни щети. Нормално използване означава използването на стоки за целите, за които са предназначени, включително в съответствие с инструкциите на производителя, които придружават стоките , като се отчитат всички инструкции или насоки за употреба, дадени в писмена форма от Софтелектроник в процеса на монтаж на стоките, както е определено по преценка на Софтелектроник. Разходите за компонентите, които се оказват дефектни и са заменени по време на гаранционния период се включват в гаранцията, с изключение на компоненти, които са предмет на нормално износване. Повреди, които са резултат на нормално износване , замърсяване, неправилна употреба, небрежност, невнимание, злоупотреба или умишлено увреждане, преценено разумно от Софтелектроник, са изключение от гаранцията. Пробиви , предизвикани от външни влияния, като например - работа, извършена от трети лица, неправилна употреба, използването на лошо качество неустойчив материал, промените в настройка, захранващи блокове, земетресение, пожар, мълния, щети от наводнения, насилие, допълнителен софтуер и връзки или взаимодействия с оборудване, различно от това, определено от Софтелектроник, също са изключени от гаранцията. Изделията може да бъдат върнати от клиента на Софтелектроник само с предварително писмено съгласие и инструкции от Софтелектроник. Тази гаранция е лична и може да се прехвърля от клиента на трета страна само с предварителното писмено съгласие на Софтелектроник. Страните могат да се споразумеят писмено за различни условия на гаранция за някои стоки.


Отговорност
Всяка отговорност на Софтелектроник е ограничена до гаранционното задължение, както е посочено в " Гаранция ", освен доколкото има повреда в резултат на умишлено действие или груба небрежност от страна на Софтелектроник. Софтелектроник никога не носи отговорност за косвени или следствени щети, включващи, но неограничаващи се до повреди в резултат на забавяне на доставката, на щети спрямо други стоки на клиента или трета страна, за щети причинени от невярно или неправилно използване на услуги или стоки от страна на клиента, загуба на оборот, загуба на печалба, загуба на добронамереност или загуби, причинени от неработоспособност на оборудване, нито за щети, причинени от всяко неточна и / или непълна информация предоставена от клиента. Във всички случаи в които Софтелектроник все пак е длъжен да заплати обезщетение, то никога не трябва да бъде по-високо, по собствено усмотрение, от фактурната стойност на доставените стоки, най-малко от частта от нея във връзка с която е нанесена или, ако вредата се покрива от застрахователна полица на Софтелектроник, сумата, която действително е платена от застрахователя за това.


Непреодолима сила
Софтелектроник имат право да се позовават на непреодолима сила в съответствие с българския Гражданския процесуален кодекс, ако изпълнението на поръчката / договора , изцяло или частично, временно или не, е възпрепятствано от проблеми с обстоятелства разумно извън техния контрол, включително блокади на обекти или сгради, стачки, специфични прекъсвания на работата или забавяния и локоут, забавяния в предоставянето на Софтелектроник на някои части, стоки или услуги, поръчани от трети страни, различни от обстоятелства вменими на Софтелектроник, болест на свои служители, аварии и прекъсвания на бизнес операции и транспортни проблеми. В случай на непреодолима сила от страна на Софтелектроник, неговите задължения се прекратяват. Ако непреодолимата сила трае повече от три месеца , Софтелектроник и клиентът имат право да прекратят неосъществимите части от договора.

Права върху интелектуална собственост

Всички права върху интелектуална собственост, включително, но не ограничаващи се само до авторски права, права върху модели и търговски марки по отношение на стоки и услуги, доставяни от Софтелектроник (включително, но не само софтуер, разработен от Софтелектроник, чертежи, изчисления, чертежи, технически данни, ноу-хау и консултации) остават при Софтелектроник и не се прехвърлят на клиента, освен ако и доколкото страните не се споразумеят изрично писмено за друго. Клиентът трябва да се въздържа от нарушаване на авторски права, права върху модели, търговски марки или други права на интелектуална собственост на Софтелектроник. В случай, че права върху интелектуална собственост се създават по поръчка / договор между Софтелектроник и клиента, всички тези права ще принадлежат на Софтелектроник и, доколкото е необходимо, клиентът ще прехвърли тези права на Софтелектроник и ще съдейства за това. Клиентът обезщетява Софтелектроник спрямо всички претенции на трети лица във връзка с нарушение на права върху интелектуалната собственост, доколкото това нарушение е свързано с разработването, доставката или използването на стоки, които са били разработени от Софтелектроник в съответствие със спецификациите на клиента. Това обезщетение се прилага и в случай, че Софтелектроник изменя съществуващи стоки в съответствие с инструкциите на клиента.

Поверителност
Клиентът трябва да се отнася към всяка информация и ноу-хау, получени от Софтелектроник, като строго поверителни и тази информация и ноу-хау не се предоставят от клиента на трети страни без писменото съгласие на Софтелектроник. Нито клиентът ще ползва тази информация и ноу-хау за други случаи различни от изрично посочените в писмена заявка / договор, за които тези общи условия важат.

Общите Условия са обект на промени по всяко време без предупреждение